Yksityisyytesi suojaaminen on meille tärkeää. Haluamme tarjota sinulle mahdollisimman läpinäkyvää ja selkeää tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietoja ja siksi olemme jakaneet tietosuojaselosteet aihealueittain.

Henkilötietojen käsittelyssä olemme eriyttäneet potilas- ja asiakastiedot.

Potilasrekisterin tietosuojaseloste sisältää tiedot siitä, miten potilaan hoitoon liittyviä henkilötietoja käsitellään Eiran sairaalassa.  

Asiakassuhteen ylläpitoon liittyvistä Suoramarkkinointi-, Asiakasklubi- ja Kilpailut/Arvonta -tietosuojaselosteista löydät tiedot siitä,  miten antamiasi henkilötietoja käytetään markkinointitarkoituksessa. 

Kustakin tietosuojaselosteesta löydät yhteystiedot ja ohjeet siitä, miten voit halutessasi tarkistaa ja korjauttaa henkilötietojasi.

Lisätietoja:

Eiran sairaalan tietosuojavastaava

Hannu Hänninen

tietosuojavastaava@eiransairaala.fi

puh 091620543

 

Tietosuojaselosteet

Potilasrekisterin tietosuojaseloste

Sairaala Eira Oy ylläpitää ja suojaa Potilastiedon rekisteriä lainsäädäntöä noudattaen. Potilaan yksityisyys ja sen suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää Sairaala Eira Oy:n vastuullisessa liiketoiminnassa.
Toiminnassa toteutetaan lakeja ja säädöksiä, jotka on annettu yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta. Sairaala Eira Oy käsittelee keräämiään potilasta koskevia tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti.

Päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Sairaala Eira Oy (0111077-0), jäljempänä Eiran sairaala.

2. Yhteyshenkilö

Palvelujohtaja Annuli Airaskorpi
Laivurinkatu 29, 00150 Helsinki
annuli.airaskorpi@eiransairaala.fi
p. 09 1620 540

Tietosuojavastaava Hannu Hänninen
Laivurinkatu 29 00150 Helsinki
tietosuojavastaava@eiransairaala.fi
p. 09 1620 543

3. Rekisterin nimi

Sairaala Eira Oy:n ja sen ammatinharjoittajien keskitetty potilasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • potilaan tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi
 • terveydenhuollon toiminnan suunnittelu, tilastointi, seuranta, arviointi ja tieteellinen tutkimustoiminta
 • työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen huomioiden lainmukaiset seurantavelvoitteet
 • laskutus ja perintä.

5. Rekisterin tietolähteet

 • henkilö itse tai alaikäisen huoltaja
 • terveydenhuollon ammattihenkilö, tutkimusten ja hoidon yhteydessä syntyvät tiedot, vastaukset ja lausunnot
 • muista hoitoyksiköistä henkilön tai huoltajan suostumuksella saadut asiakirjat
 • työterveyshuollon asiakasyritykset, työsuhdetiedot.

6. Rekisterin tietosisältö

 • potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • potilaan nimeämä yhteyshenkilö tai huoltaja
 • potilaan hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot
 • laboratorio ja tutkimustiedot
 • ajanvaraus ja laskutustiedot
 • merkinnän tekijän tai lukijan tiedot
 • tiedon asiakirjojen saapumisesta, lähteestä ja luovutuksesta.

Työterveyshuollon osalta:

 • asiakkaan ammatti
 • työnantaja ja yhteystiedot
 • vakuutusyhtiöiden tiedot
 • työpaikan mahdolliset terveydelliset altisteet.

7. Kenelle tietoja luovutetaan

 • Potilastietoja luovutetaan pääasiallisesti potilaan kirjallisella suostumuksella tai jos potilas ei itse osaa arvioida suostumuksen merkitystä, tietoja voidaan luovuttaa hänen lailliselle edustajalleen.
 • Voidaan luovuttaa lakiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutusyhtiöille.
 • Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Potilasrekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn perusteet

 • Potilastietoja voivat käsitellä vain hoitoon kulloinkin osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän avustajansa. Tietoja saa käsitellä vain tehtävien edellyttämässä laajuudessa.
 • Tietoja käsitellään yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 • Paperinen arkisto säilytetään lukittavissa arkistoissa valvotuissa tiloissa.
 • Potilastiedot tallennetaan Sairaala Eira Oy:n keskitettyyn potilasrekisteriin kirjallisen suostumuksen perusteella.
 • Henkilöllä, jota ei hoideta tai tutkita työterveyshuoltoon liittyen, on oikeus kieltää tietojensa taltioiminen yhteiskäyttöön. Tällöin potilasasiakirjan luku- ja merkitsemisoikeus on vain käyntiin liittyvällä hoitavalla lääkärillä. Ajanvaraus- ja laskutustiedot sekä merkinnät tutkimusvastauksista jäävät näkyviin.
 • Digitaalisesti tallennettuja tietoja pääsee katselemaan ja käsittelemään vain Sairaala Eiran yksilöllisillä käyttäjätunnuksilla.
 • Potilastiedon järjestelmiä valvotaan seuraamalla aktiivisesti tapahtuma- eli lokitietoja.

9. Oikeus tarkastaa ja korjata tietoja

 • Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa ja lokitietonsa veloituksetta kerran vuodessa.
 • Potilaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnön tulee sisältää perustelut. Korjaus tehdään lainsäädännön edellyttämällä tavalla siten, että tehty korjaus ja alkuperäinen merkintä ilmenevät potilasrekisteristä.
 • Pyyntö tulee tehdä kirjallisena ja toimittaa osoitteeseen:

  Eiran sairaala
  Tietosuojavastaava
  Laivurinkatu 29
  00150 Helsinki

  tai sähköpostitse: tietosuojavastaava@eiransairaala.fi
 • Tiedot luovutetaan kirjallisena. Ennen luovutusta potilaan henkilöllisyys tarkastetaan.

10. Henkilötietojen säilytysaika potilasrekisterissä

Potilastietoja säilytetään STM:n potilasasiakirjoista antaman asetuksen (298/2009) mukaisesti.

Lokitiedot säilytetään vähintään 12 vuotta niiden syntymisestä.

Muita potilasrekisteriin liittyviä tietoja säilytetään niin kauan kuin käsittelyn kannalta on tarpeellista (laskutus ja perintä) tai kuten kirjanpitoa koskeva lainsäädäntö edellyttää.

 

Yleisen suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

 • Henkilötietolaki (523/199) 10§ ja 24§.

  GDPR (General Data Protection Regulation) EU:n uusi tietosuoja-asetus.
  Tiedosto päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Sairaala Eira Oy (0111077-0)

2. Yhteyshenkilö

Markkinointipäällikkö Pirjo Luostari
Laivurinkatu 29
00150 Helsinki
markkinointi@eiransairaala.fi

Tietosuojavastaava Hannu Hänninen
Laivurinkatu 29
00150 Helsinki
tietosuojavastaava@eiransairaala.fi
p. 09 1620 543

3. Rekisterin nimi

Sairaala Eira Oy:n Yleinen suoramarkkinointirekisteri.

4. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja lähettääksemme tietoja, muistutuksia, etuja ja kutsuja Sairaala Eira Oy:n palveluista.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero.
Lisäksi: Ikä, sukupuoli, kieli, käyntihistoria.

6. Profilointi

Henkilö voidaan profiloida kohdassa 5 mainittujen henkilötietojen perusteella.

7. Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan antama suostumus suoramarkkinointiin.

8. Rekisterin pohjana käytetyt tietolähteet

Asiakkaan täyttämät tiedot markkinointiluvan antamisen yhteydessä, jotka tallennettu Eiran Sairaalan hallinnoimaan tietojärjestelmään.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät vain valtuutuksen saaneet Eiran sairaalan ja/tai Eiran sairaalan yhteistyökumppanin työntekijät.

10. Tietojen luovutukset

Emme koskaan välitä, myy tai vaihda henkilötietoja markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterien suojauksen periaatteet

Sairaala Eira Oy:n paperiaineisto säilytetään lukituissa tiloissa Eiran toimitiloissa. Lukollisen tilan käyttöä valvotaan (lokitiedot).

Verkkolevylle ja erilliseen sovellukseen talletetut tiedot säilytetään Eiran palvelimella sähköisessä muodossa. Sähköisiin tietoihin pääsevät vain määritellyt vastaavat henkilöt erillisillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

12. Oikeus peruuttaa suostumus/muuttaa tietoja Eiran sairaalan Yleisestä suoramarkkinointirekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, pyytää itseään koskevat tiedot ja pyytää tietojen oikaisua tai poistamista Eira sairaalan Yleisestä suoramarkkinointirekisteristä.

Pyyntö toimitetaan kirjallisena osoitteeseen:

Eiran sairaala
Tietosuojavastaava
Laivurinkatu 29
00150 Helsinki

tai sähköpostitse: tietosuojavastaava@eiransairaala.fi

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Eiran sairaalan toimista hänen henkilötietojensa käsittelyssä.

Huomioithan, että poisto koskee vain suoramarkkinointiluvan poistamista Eiran sairaalan Yleisestä suoramarkkinointirekisteristä. Potilastiedot säilytetään Eiran sairaalan potilasrekisterissä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007).

13. Henkilötietojen säilytysajat Eiran sairaalan Yleisessä suoramarkkinointirekisterissä

Tiedot säilytetään kunnes asiakas pyytää niiden poistamista.

Asiakasklubien suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/199) 10§ ja 24§.

GDPR (General Data Protection Regulation) EU:n uusi tietosuoja-asetus.
Tiedosto päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Sairaala Eira Oy (0111077-0)

2. Yhteyshenkilö

Asiakaspalvelupäällikkö Bettina Backman
Laivurinkatu 29
00150 Helsinki
palveluneuvoja@eiransairaala.fi

Tietosuojavastaava Hannu Hänninen
Laivurinkatu 29
00150 Helsinki
tietosuojavastaava@eiransairaala.fi
p. 09 1620 543

3. Rekisterin nimi

Sairaala Eira Oy:n Asiakasklubit suoramarkkinointirekisteri.

4. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja lähettääksemme tietoja, muistutuksia, etuja ja kutsuja Sairaala Eira Oy:n  palveluista.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero.
Lisäksi: Ikä, sukupuoli, kieli, käyntihistoria.

6. Profilointi

Henkilö voidaan profiloida kohdassa 5 mainittujen henkilötietojen perusteella.

7. Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan antama suostumus
suoramarkkinointiin.

8. Rekisterin pohjana käytetyt tietolähteet

Asiakkaan täyttämät tiedot markkinointiluvan antamisen yhteydessä, jotka tallennettu Eiran Sairaalan hallinnoimaan tietojärjestelmään.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät vain valtuutuksen saaneet Eiran sairaalan ja/tai Eiran sairaalan yhteistyökumppanin työntekijät.

10. Tietojen luovutukset

Emme koskaan välitä, myy tai vaihda henkilötietoja markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterien suojauksen periaatteet

Sairaala Eira Oy:n paperiaineisto säilytetään lukituissa tiloissa Eiran toimitiloissa. Lukollisen tilan käyttöä valvotaan (lokitiedot).

Verkkolevylle ja erilliseen sovellukseen talletetut tiedot säilytetään Eiran palvelimella sähköisessä muodossa. Sähköisiin tietoihin pääsevät vain määritellyt vastaavat henkilöt erillisillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

12. Oikeus peruuttaa suostumus/muuttaa tietoja Eira Asiakasklubit suoramarkkinointirekisterissä

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, pyytää itseään koskevat tiedot ja pyytää tietojen oikaisua tai poistamista Eira sairaalan Asiakasklubit suoramarkkinointirekisteristä.

Pyyntö toimitetaan kirjallisena osoitteeseen Eiran sairaala:
 
Tietosuojavastaava
Laivurinkatu 29
00150 Helsinki

tai sähköpostitse: tietosuojavastaava@eiransairaala.fi

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Eiran sairaalan toimista hänen henkilötietojensa käsittelyssä.

Huomioithan, että poisto koskee vain suoramarkkinointiluvan poistamista Eira Asiakasklubit-rekisteristä. Potilastiedot säilytetään Eiran sairaalan potilasrekisterissä (Laki sosiaali-ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007)

13. Henkilötietojen säilytysajat Eira Asiakasklubit suoramarkkinointirekisterissä

Tiedot säilytetään kunnes asiakas pyytää niiden poistamista ja/tai asiakas eroaa Klubin jäsenyydestä.

Kilpailut ja arvonnat rekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/199) 10§ ja 24§.

GDPR (General Data Protection Regulation) EU:n uusi tietosuoja-asetus.
Tiedosto päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Sairaala Eira Oy (0111077-0)

2. Yhteyshenkilö

Markkinointipäällikkö Pirjo Luostari
Laivurinkatu 29
00150 Helsinki
markkinointi@eiransairaala.fi

Tietosuojavastaava Hannu Hänninen
Laivurinkatu 29
00150 Helsinki
tietosuojavastaava@eiransairaala.fi
p. 09 1620 543

3. Rekisterin nimi

Sairaala Eira Oy:n Kilpailut/Arvonta-rekisteri

4. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jotta kilpailuun /arvontaan osallistujiin voidaan olla yhteydessä kilpailuun /arvontaan koskevissa asioissa, ennen ja jälkeen tapahtuman.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero.
Lisäksi: muut kulloinkin kysyttävät asiat

6. Profilointi

Henkilö voidaan profiloida kohdassa 5 mainittujen henkilötietojen perusteella.

7. Henkilötietojen käsittelyperuste

Käsittely perustuu suostumukseen, jonka kuluttaja antaa osallistumisellaan kilpailuun/arvontaan.

8. Rekisterin pohjana käytetyt tietolähteet

Kuluttajan täyttämät tiedot kilpailun/arvonnan yhteydessä, jotka tallennettu Eiran Sairaalan hallinnoimaan tietojärjestelmään.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät vain valtuutuksen saaneet Eiran sairaalan ja/tai Eiran sairaalan yhteistyökumppanin työntekijät.

10. Tietojen luovutukset

Emme koskaan välitä, myy tai vaihda henkilötietoja markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterien suojauksen periaatteet

Sairaala Eira Oy:n paperiaineisto säilytetään lukituissa tiloissa Eiran toimitiloissa. Lukollisen tilan käyttöä valvotaan (lokitiedot).

Verkkolevylle ja erilliseen sovellukseen talletetut tiedot säilytetään Eiran palvelimella sähköisessä muodossa. Sähköisiin tietoihin pääsevät vain määritellyt vastaavat henkilöt erillisillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

12. Oikeus peruuttaa suostumus/muuttaa tietoja Eira Kilpailut/Arvonta-rekisterissä

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, pyytää itseään koskevat tiedot ja pyytää tietojen oikaisua tai poistamista Eira sairaalan Kilpailut/Arvonta-rekisteristä.

Pyyntö toimitetaan kirjallisena osoitteeseen:

Eiran sairaala
Tietosuojavastaava
Laivurinkatu 29
00150 Helsinki

tai sähköpostitse: tietosuojavastaava@eiransairaala.fi

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Eiran sairaalan toimista hänen henkilötietojensa käsittelyssä.

Huomioithan, että poisto koskee vain Eira Kilpailut/Arvonta-rekisteristä poistamista. Potilastiedot säilytetään Eiran sairaalan potilasrekisterissä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007)

13. Henkilötietojen säilytysajat Eira Kilpailut/Arvonta-rekisterissä

Kilpailuun osallistujien henkilötietoja säilytetään 3 kk kilpailuun osallistumisen jälkeen.