Orbera-bantningsmetoden på Eira

Vi har valt Orbera-ballongen eftersom det finns mest erfarenhet och forskningsuppgifter om den i världen.

För att uppnå bästa möjliga resultat har vi skapat en helhetsmetod, som förutom insättandet av ballongen även inkluderar stöd för en livsstilsändring under ett års tid.

På Eira har du till ditt förfogande Finlands mest erfarna fetmateam. Till teamet hör en kirurg, näringsterapeut och sjukskötare samt anestesiläkare. Vid behov också psykolog, specialist i inremedicin, fysioterapeut och psykiatri.

Vad är Orbera-bantningsmetodEN?

Orbera-bantningsmetoden är ett nytt och unikt sätt att behandla övervikt i Finland. I världen finns redan över 300 000 Orbera-patienter och metoden är godkänd av den mycket strikta amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA. I medeltal har patienterna gått ner 15 kg under ett halvt år.  Nu finns denna metod även i Finland.

 
Orbera_pallo.jpg 

Orbera-bantningsmetoden är en icke-kirurgisk behandlingsform, där man via munnen, med hjälp av ett endoskop vid lätt nedsövning, för in en mjuk silikonballong i magsäcken. Ballongen fylls med steril koksaltlösning och lämnas kvar i magsäcken för 12 månder. Därefter töms ballongen och tas ut på samma sätt. Både insättandet och borttagandet av ballongen tar ca en halv timme och du får gå hem efter bara några timmar.
 

Ballongen i sig själv har inte en viktnedsättande inverkan men den fyller magsäcken och ger en mättnadskänsla. På så sätt hjälper ballongen dig att äta mindre portioner. Den intagna födan dröjer kvar i magsäcken längre och du känner dig inte hungrig så ofta.

För att viktnedgången med hjälp av ballongen skall bli långvarig är Orbera-bantningsmetoden en helhet, som även omfattar en noggrann kontroll och ett livsstilsändringsprogram ännu ett halvt år efter att ballongen tagits ut.

Resultatet är alltid individuellt och beror på din motivation och hur du förbinder dig till en varaktig livsstilsändring. Den viktnedgång som ballongen medför motiverar dig att fortsätta på den nya vägen också efter att ballongen avlägsnats.  De nya matvanorna tillsammans med motion är nyckeln till ett smalare och i det långa loppet sundare liv. Här är Orbera-bantningsmetoden till stor hjälp.

Orbera lämpar sig för de flesta som vill gå ner i vikt av olika orsaker. Det är en ypperlig metod att bryta en viktuppgång innan övervikten blir en allvarlig hälsorisk. En viktminskning minskar alltid på risken att insjukna, men kan också lindra på symptomen hos flera grundsjukdomar (sömnapné, typ 2 diabetes, högt blodtryck, ledbesvär etc). Orbera är också till stor hjälp då man måste gå ner i vikt inför en annan operation (t.ex. ledprotes- eller fetmaoperation) eller vill öka sannolikheten för att bli gravid.

För vem lämpar sig Orbera?

Orbera lämpar sig för de flesta som vill gå ner i vikt.

För att kunna genomgå Orbera-metoden bör du:
•    vara minst 18 år
•    ha ett BMI (viktindex) över 27
•    vara motiverad och färdig att förbinda till en  medicinskt övervakad behandlingsmetod

Möjliga hinder för Orbera-metoden:
•    ålder över 65 år
•    tidigare operation av magsäcken
•    konstaterat stort diafragmabråck
•    allvarlig njur-, lever- eller lungsjukdom
•    långvarig kortisonbehandling
•    graviditet
•    allvarlig hetsätningsstörning
•    annat psykiskt tillstånd som kan inverka negativt på behandlingen

Huruvida Orbera-bantningsmetoden är lämplig är alltid individuellt och beslutet gör i sista hand kirurgen som är specialist på behandling av fetma. Ifall kirurgen under ingreppet konstaterar att man inte kan heller placera ballongen i magsäcken bör kostnaderna för kirurgens och näringsterapeutens mottagning samt för gastroskopin, som gjorts i lätt nedsövning, betalas. Ifall Orbera inte är den rätta lösningen för dig, kan du diskutera med läkaren om andra alternativ att behandla din övervikt.  Läs mera om fetmaoperationer»

 

Övriga vårdmetoder för behandling av fetma på Eira

•    Närings- och motionsrådgivning
•    Personal training
•    Lågkaloridieter
•    Rådgivning för livsstilsändring
•    Läkemedelsbehandling (för patienter vars BMI är minst 27)
•    Fetmaoperationer

Orbera-patientens vårdstig på Eira sjukhus

Orbera-bantningsmetod skeden

Orbera-behandlingen börjar:

 1. Första träffen med sjukskötare som har specialiserat sig på vård av överviktspatienter, förhandsuppgiftsblanketten ifylls.
 2. Träff med kirurgen och näringsterapeuten.
 3. Lämplighetsbedömning och beslut om att påbörja behandlingen. Då får du också Orbera-handboken att bekanta dig med.
 4. Insättandet av Orbera-ballongen.

Efter insättandet av Orbera-ballongen:

 1. Sjukskötarens och näringsterapeutens kostråd samt stöd i tolv månaders tid då ballongen är i magsäcken.
 2. Näringsterapeutens telefonkontakt efter 9 månader.
 3. Sjukskötarens telefonkontakt och direktiv en vecka innan ballongen tas ut.
 4. Orbera-ballongen tas ut efter 12 månader.

Efter att Orbera-ballongen tagits ut:

 1. I samband med att ballongen tas ut träffar du sjukskötaren.
 2. En vecka efter att ballongen avlägsnats mottagning hos näringsterapeuten.
 3. Sjukskötarens stöd i sex månaders tid efter att ballongen tagits ut.
 4. 18 månader efter att Orbera-ballongen införts i magsäcken får du ett sammandrag över behandlingen av sjukskötaren.

Du kan lätt komma till Eira Fetmaklinik utan läkarremiss genom att kontakta fetmaklinikens sjukskötare.
Du kan antingen boka tid till ett kostnadsfritt första besök här, genom att ringa 09 162 0610 eller skicka e-post till adressen fetmaklinik@eirasjukhus.fi.

 

Innan vården börjar får du träffa teamets sakkunniga

För att vi skall få en helhetsbild över din hälsa och din motivation träffar du före operationen en kirurg som har specialiserat sig på behandling av övervikt, en näringsterapeut samt klinikens sjukskötare. De berättar mera om Orbera-bantningsmetoden och du kan ställa frågor till dem. Vi kommer överens om tidpunkten för ingreppet / ballongens insättning tillsammans med dig så att den passar din tidtabell möjligast bra.

Förberedelser inför insättandet av Orbera-ballongen

Dagen före insättandet av ballongen får du äta enbart flytande föda. Efter kl. 24 kvällen före ingreppet får du inte inta någon föda alls eller dricka något. Ifall ballongen insätts först på kvällen, kan du på morgonen dricka lite vatten eller t.ex. saft. Man bör dock vara utan att dricka minst sex timmar före ingreppet. Detta för att säkerställa att din magsäck är tom då du kommer till ingreppet och att ingreppet kan utföras tryggt.

Anestesiläkaren ringer till dig före ingreppet och berättar för dig vilka av dina regelbundna mediciner du kan ta den morgon då ingreppet utförs. Dessa mediciner samt de mediciner som kirurgen ordinerat får du ta tillsammans med en liten mängd vatten.

Operationsdagen och den första tiden hemma

På operationsdagen kommer du till sjukhuset vid utsatt tid. Vår sjukskötare tar emot dig och förbereder dig inför ingreppet. Själva ingreppet tar mindre än en halv timme och efter det får du vila 1-2 timmar på vår uppvakningsavdelning.

När du mår bra och du kan dricka vätska, får du åka hem. Före det går med dig vi ännu noggrant igenom hemvårdsinstruktionerna, medicineringen och födan. På grund av den lätta nedsövningen behöver du en följesslagare.

Under de första dagarna efter ingreppet är vi i kontakt med dig för att försäkra oss om att du mår bra. Det är vanligt att det under de första dagarna förekommer illamående, uppkastningar, sura uppstötningar och magkramper. Dessa är inte tecken på någonting allvarligt, det är endast magsäcken som inte ännu har vant sig vid ballongen. Symptomen brukar försvinna efter 2-3 dagar. Illamående och andra eventuella känningar är dock individuella och kan i sällsynta fall vara längre.
 

Möjliga komplikationer

Det är sällsynt att komplikationer förekommer och ifall du har något att fråga kan du ringa Eira sjukhus när som helst, under dagtid till sjukskötaren och vid övriga tider till vår bäddavdelning som har öppet 24/7. Det är viktigt att du känner dig trygg under hela processen.

Att leva med Orbera-ballongen

Efter de två första veckorna kan du leva ett ganska ”vanligt” liv. De första dagarna efter att ballongen insatts kan vara besvärliga och illamående och magkramper kan förekomma. Kroppen har ännu inte vant sig vid det främmande föremålet i magsäcken.

Under den första veckan bör du noggrant hålla den diet som du fått. Då skall du inta flytande föda, t.ex. välling, surmjölk, drickbar yoghurt, tee, kaffe, sockerfri saft. I Orbera-handboken finns noggranna instruktioner.

Så småningom får du övergå till fastare föda och från den tredje veckan kan du njuta av vanlig, hälsosam mat. Matportionerna är små eftersom ballongen upptar en stor del av magsäcken. På så sätt blir den intagna energimängden liten och vikten minskar. Det är även skäl att fästa sig vid födans näringsinnehåll, så att du får i dig alla behövliga vitaminer och mineraler. Vår näringsterapeut hjälper dig! Själva ballongen minskar inte din vikt, utan de förändrade levnadsvanorna!

Motion rekommenderas. Genast efter ingreppet kan du motionera lätt. Under de första två veckorna bör du dock undvika våldsamma magrörelser. Det har konstaterats att personer som motionerar regelbundet minskar 12% mera i vikt än de som inte motionerar.

Under hela den tiden som ballongen är i magsäcken bör du äta medicin som hämmar utsöndringen av magsyra. Du får också medicinrecept mot eventuellt illamående. Vi ger instruktioner hur du skall ta medicinerna och du kan alltid ringa vår sjukskötare om du undrar över något!

BOKA NU KOSTNADSFRI KONSULTATION TILL FETMASJUKSKÖTARE!

I den kostnadsfria konsultationen hos Fetmaklinikens sjukskötare utreds vilken vårdform som lämpar sig bäst för dig. Du får också svar på dina frågor.

Du kan också ta kontakt genom att skicka e-post till adressen

fetmaklinik@eiransairaala.fi eller genom att ringa 09 1620 610

Följande lediga tider
fre 6.8
09:00
1 h 0 min
Häkkinen Pauliina
Sjukskötare, viktkontroll och fetmaoperationer
Eira läkarstation
fre 6.8
10:00
1 h 0 min
Häkkinen Pauliina
Sjukskötare, viktkontroll och fetmaoperationer
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Eira Fetmaklinikens sakkunniga
Carpelan-Holmström Monika Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Häkkinen Pauliina Sjukskötare, viktkontroll och fetmaoperationer Boka tid
Hölttä Marianna Näringsterapeut Boka tid
Juuti Anne Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Juvonen Erja Sjukskötare, gastroenterologi och fetmaoperationer Boka tid
Kangasniemi Raisa Näringsterapeut Boka tid
Karjanlahti Nina Specialist i inre medicin Boka tid
Niskanen Leo Specialist i endokrinologi och invärtes medicin Boka tid
Pietiläinen Kirsi Specialist i inre medicin
Saarinen Tuure Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Scheinin Tom Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Prislista
Fetmaoperationer och -ingrepp Pris  
Konsultationsbesök eller telefonmottagning hos Fetmasjukskötaren
0 €  
Orbera-bantningsmetod Pris Eiras Hälsokonto*
Orbera-bantningsmetod, 12 månaders ballong 5595  €
470,20 €/mån

I Orbera-bantningsmetoden ingår:

 • Besök hos näringsterapeut och opererande kirurg före behandlingen.
  (Obs! Dessa besök betalas i samband med besöket och summan avdras från helhetspriset,
  varefter förhandsräkningen skickas hem.)
 • Besök på sjukskötarens mottagning
 • 2 endoskopiska ingrepp i lätt nedsövning (insättande och avlägsnande av ballongen)
 • Orbera-ballongen och den medicinering som behövs vid ingreppen
 • Stöd för en livsstilsförändring under 1,5 år. Stödet inkluderar telefonsamtal /
  mottagningsbesök med 3 månaders mellanrum samt kostråd.
 • Möjlighet att kontakta Fetmaklinikens sjukskötare när som helst under ett år.
 • Sammandrag över vården 6 mån efter att ballongen tagits ut.


I priset ingår inte:

 • Individuellt ordinerade laboratorieprov och biopsier som möjligen behöver tas under skopin.
 • Läkemedel ordinerade av läkaren
 • Mottagningsbesök och kontroller utöver de  nämnda för över.

Kredit
På Eira sjukhus är det möjligt att finansiera Orbera-bantningsmetoden med Eiras Hälsokonto.
Du kan även disskutera med sjukskötaren om olika finansieringsmöjligheter.

Sjukvårdsförsäkring
Allt fler har privat sjukförsäkring, möjligen via arbetsgivaren.
Om du har en privat försäkring, kan du fråga försäkringsbolaget om försäkringens omfattning.

FPA
Du får inte FPA-avdrag på Orbera-bantningsmetoden.
Poliklinikavgift på 19,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer förutom i fetmasjukskötarnas mottagning.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 46,80 €).
Läs mera om Eira Fetmaklinikens tjänster

Fetmaoperation

Eira sjukhus har många års erfarenhet av fetmaoperationer. En fetmaoperation är en av de effektivaste behandlingsformerna mot svår övervikt. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt.Du får snabbt tid till en operation och får vid behov bästa tänkbara fortsättningsvård och stöd, även långt efter din operation. Läs mera och boka tid till kostnadsfri konsultation hos Fetmaklinikens sjukskötare.

Läs mer

Eira Fetmaklinik

Var inte ensam med din övervikt! Eira Fetmaklinik är specialiserad på individuell och mångsidig vård av fetma. Våra fetmaexperter, som hör till Finlands mest erfarna, hjälper dig att hitta den rätta vårdmetoden just för dig. Vi använder oss av fetmaoperatiner och den icke-kirurgiska Orbera-bantningsmetoden samt kostrådgivning och läkemedelsbehandling. Läs mera och boka tid till fetmasjukskötarens kostnadsfria rådgivning!

Läs mer

Konservativ vård av fetma

På Eira sköter man fetma utöver fetmaoperationer och Orbera-bantningsmetoden, även med hjälp av konservativa metoder, så som diet, läkemedelsbehandling samt livsstilsvägledning. Boka tid till en avgiftsfri konsultation hos fetmasjukskötaren för att diskutera om vilken metod är lämpligast för dig.

Läs mer
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande