Motionerarens laboratoriepaket

Du som tränar aktivt eller du som börjat motionera: vet du hur din kropp mår? Med hjälp av Motionerarens laboratoriepaket kartlägger vi både ditt hälsotillstånd och eventuella dolda hälsorisker. Du kan komma på undersökningar utan läkarremiss och tidsbokning!

Att granska enskilda undersökningsresultat ger inte alltid tillräcklig information. Därför har vi sammanställt omfattande grundundersökningar i Motionerarens laboratoriepaket för att du skall få en helhetsuppfattning om ditt nuvarande hälsotillstånd och din prestationsförmåga. Därtill kan man även med hjälp av undersökningarna kartlägga eventuella dolda hälsorisker.

Liten blodbild (B-PVK+T)
• Ferritin (S-Ferrit)
• Blodsocker (fP-Gluk)
• Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, högsensitivt CRP (S-hsCRP)
Kolesterol
   - kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
• Levervärden (P-Alat)
• Njurprov (P-Krea)
• Utredning av vätskebalans Natrium (P-Na) och Kalium (P-K)
• Kreatinkinas (S-CK)
D-vitamin

 

För vem passar motionerarens laboratoriepaket?

Motionerarens laboratoriepaket passar för olika livssituationer. Om du inte har tränat regelbundet eller har just börjat, kan du med hjälp av Motionerarens laboratoriepaket få reda på ditt utgångsläge, som kan fungera som en motiverande faktor för att uppehålla ditt motionerande.

Om du redan tränar regelbundet, men du börjar känna av en träningströtthet, kan det vara bra att med hjälp av undersökningarna ta reda på orsaken till tröttheten.

En regelbunden uppföljning av din hälsa ökar och upprätthåller ofta motivationen mot en hälsosammare livsstil.

 

Hur kommer jag på en undersökning?

Du kan komma till vårt laboratorium utan remiss eller tidsbokning när som helst under laboratoriets öppethållningstider. Motionerarens laboratoriepaket innehåller blodsockermätning, så du bör vara utan att äta och dricka 10 – 12 timmar före undersökningen. Några glas vatten får du dricka före provtagningen.

Undersökningsresultaten

Undersökningsresultaten blir färdiga i allmänhet inom ett dygn.
Om du har varit på undersökning med en remiss av läkare, antecknar hen undersökningsresultaten med referensvärden i Mina Kanta-sidor. I samband med mottagningen har ni även kommit överens om hur du önskar få information om resultaten.

Om du varit på undersökning utan en remiss av läkare, antecknar vår laboratorieskötare resultaten med referensvärden i Mina Kanta-sidor. I samband med undersökningen kommer ni överens om hur du får information om undersökningsresultaten.

Liten blodbild (B-PVT+T)

Lilla blodbilden är en viktig grundundersökning, som ger en omfattande bild av kroppens hälsotillstånd. Den ger en översikt över blodkroppar och hemoglobin och kan således ge en indikation om möjliga störningar och sjukdomar så som
infektioner,
olika typer av blödningar,
järnbrist,
störningar i näringsupptagningen.

Vid regelbunden, hård träning bildas mera röda blodkroppar och för det behövs järn. Därför kan behovet av järn öka. Låga järn- och hemoglobinnivåer kan återspeglas i träningströtthet.
Med lilla blodbilden undersöker man hemoglobin, vita blodkroppar, antal röda blodkroppar, deras genomsnittliga volym, koncentrationen av röda blodkroppar och trombocyter, d.v.s. blodplättar.

Läs mera

Ferritin (S-Ferrit)

Att mäta hemoglobinnivån berättar inget om kroppens järnförråd, utan det bestäms med att mäta ferritinnivån i kroppen. Om man inte får tillräckligt med järn från kosten använder kroppen järnförrådet, d.v.s. ferritin. Om du tränar mycket, äter vegetarisk kost eller har symtom på järnbrist, som t.ex. trötthet, är det skäl att mäta järnvärdet.

En ferritinbrist är möjlig, om S-Ferrit är under 15-30 µg/l och man har symtom på järnbrist.
Referensvärden: kvinnor 15-150 µg/l
män 30-400 µg/l

 

Fasteblodsocker (fP-Gluk)

Ibland kan sockernivåerna bli för höga på grund av en störning i sockeromsättningen. Den här fasen kan vanligtvis pågå i flera år och den kallas ofta för ett förstadium till diabetes. Fasen av förhöjda sockervärden utvecklas väldigt ofta till typ 2 diabetes. Genom att identifiera förstadiet i tid är det möjligt att helt förhindra uppkomsten av diabetes. Den främsta orsaken till högt blodsocker är bukfetma och tillhörande ansamlingen av fett i levercellerna, s.k. fettlever.

I Motionerarens laboratoriepaket mäter man sockernivån i blodet efter fasta, så du bör vara utan att äta 10 – 12 timmar före undersökningen. Några glas vatten får du dricka före provtagningen.
Övre värdet för en normal blodsockernivå på morgonen efter en natt utan mat och dryck i 10 – 12 timmar, är 6,0 mmol/l.
Om blodsockernivån är 6,1 – 6,9 mmol/l, är det fråga om ett förhöjt fasteblodsocker. Nedre gränsen för diabetes ät 7,0 mmol/l.

Högsensitivt CRP

Högsensitivt CRP används för bedömning av en latent inflammation och för riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar. En lokal eller en lindrig och långvarig inflammation skadar blodkärlens innerväggar som inflammeras, vilket främjar uppkomsten av blodproppar i blodkärlen. Förekomsten av blodproppar kopplas ihop med en begynnande kärlsjukdom.

Referensvärden: Enligt undersökningar är risken för kärlsjukdom förhöjd då högsensitiva CRP- värdet är större än 3 mg/l, medel då värdet är 1,0 – 3,0 mg/l och liten då värdet är under 1,0 mg/l.

Kolesterol

Kolesterol är nödvändigt för kroppen, men det är skadligt om det finns för mycket av det i blodomloppet. Man kan inte känna av för höga kolesterolvärden, därför är det bra att låta kontrollera dem. Med regelbunden motion och hälsosam kost kan du påverka alla blodets olika fettvärden; sänka det skadliga LDL-kolesterolet samt triglyceridvärdet och höja det nyttiga HDL-kolesterolet.

Motionerarens laboratoriepaket består av en omfattande kolesterolmätning som innehåller:
fP-Kol helhetskolesterol
fP-Kol-HDL (bra kolesterol)
fP-Kol-LDL (dåligt kolesterol)
fP-Trigly triglycerider

Läs mera

Levervärden (P-ALAT, P-GT)

I Motionerarens laboratoriepaket mäter man levervärdena ALAT (alaninaminotransferas) och GT (glutamyltransferas).
ALAT är ett enzym i levercellerna och med hjälp av den mäter man graden av cellskada i levern, vilken stiger mest i leverinflammationer. ALAT-värdena stiger i samband med en akut leverinflammation som orsakats av virus eller läkemedel. ALAT värdena kan vara förhöjda även på grund av övervikt, alkohol, naturpreparat, anabola steroider och droger.

Den vanligaste orsaken till ett förhöjt GT-värde är ett långvarigt alkoholmissbruk. Även leverinflammationer, en del mediciner samt fetma kan i någon mån höja GT-värdet.

Referensvärden:
ALAT, män 17 år +: under 50 U/l (enhet i liter)
ALAT, kvinnor 17 år +: under 35 U/l
GT, män 16 år +: under 60 U/l
GT, kvinnor 16 år +: under 40 U/l

Njurvärdet kreatinin (P-KREA)

Njurfunktionen undersöks genom att mäta ämnen i blodet som kroppen avlägsnar via njurarna. Funktionen undersöks vanligtvis med att bestämma kreatininvärdet. En akut eller långvarig störning i njurfunktionen höjer kreatininhalten i blodet.
Kreatinin är en slutprodukt av musklernas ämnesomsättning. Kroppen kan inte använda sig av det utan det avlägsnas i normala fall från kroppen via njurarna.

Även om njurarna är friska kan orsaken till förhöjda värden vara många:
• Muskelmassan
• En måltid som innehåller rikligt med kött
• Näringstillskott
• Uttorkning
• Förhinder i urinens väg, så som njursten eller förstorad prostata

Med åldern försvagas njurarnas filtreringshastighet, men då muskelmassan samtidigt minskar hålls nivån stabil.
En sänkning av kreatininnivån förekommer hos personer med minskad muskelvävnad eller avvikande kost. Även en graviditet sänker kreatininnivån.

Referensvärden:
Män: 60 – 100 µmol/l (mikromol per liter)
Kvinnor: 50 – 90 µmol/l

Vätskebalans: Kalium (P-K) och natrium (P-NA)

Kalium och natrium är salter i blodet. För ämnesomsättningen är det nödvändigt att blodets och andra vätskors natriumhalt är på en lämplig nivå. Avvikande värden beror i allmänhet på en funktionsstörning i njurarna eller en förlust av salter av någon annan orsak.

Låga kaliumvärden tyder ofta på magnesiumbrist och därför är mätningen av kaliumvärdet även bra för att följa upp magnesiumnivån.

Natrium:
En låg natriumhalt beror vanligtvis på att natriumet är utspätt: intaget av vatten är större än förbrukningen. Även vissa läkemedel, hjärtsvikt, kraftig diarré, kraftiga kräkningar och kraftig svettning kan leda till låg natriumhalt i blodet.
Låg natriumhalt kan orsaka rytmstörningar och orkeslöshet.
Vid långvarig, flera timmar lång idrottsprestation är det viktigt att ta hand om intaget av salter utöver ett tillräckligt vätskeintag.
En för hög natriumhalt är mera ovanlig än en för låg halt. Oftast är orsaken att man druckit för lite vätska.
För stor natrium halt leder till funktionsstörningar i flera organ.

Kalium:
Låga kaliumvärden förekommer i samband med vissa vätskeutdrivande läkemedel. Även kraftiga kräkningar och diarréer kan orsaka en för stor förlust av kalium.
För stor halt av kalium förknippas främst med njursvikt. Därutöver kan vissa läkemedel orsaka förhöjda kaliumvärden.
Både en för stor och för liten kaliumhalt kan orsaka hjärtsvikt och försvagad muskelstyrka.

Referensvärden:
Natrium, vuxna: 137 - 145 mmol/l (millimol per liter)
Kalium, vuxna och över 16 år: 3,3 – 4,9 mmol/l

 

Kreatininkinas (S-CK)

Kreatininkinas är ett enzym i kroppen, som finns främst i muskulaturen och i hjärtmuskeln.
Genom att följa kreatininkinasvärdet kan man följa med återhämtningen av muskelskador. Då muskeln skadas stiger kreatininkinasvärdet. Om du t.ex. börjar motioneringen för snabbt och påfrestar kraftigt musklerna, uppstår en muskelskada. Ju större skada desto högre är CK-värdet. Halten av kreatininkinas ökar bl.a. i hjärtmuskelsjukdomar, men även på grund av t.ex. muskelinflammationer och i samband med massage kan kreatininkinashalten öka.
Personer som idkar bodybuilding och många aktiva idrottare kan ha högre värden än normalt

Referensvärden: kvinnor: 35-210 U/l
män, under 50 år: 50-400 U/l
män över 50år: 40-280 U/l

 

D-vitamin

D-vitamin främjar upptagningen av mineraler, kalcium och fosfor. D-vitamin är även viktigt för muskler och nervsystemet, varför det är viktigt för motioneraren att se till att D-vitaminintaget är tillräckligt.

Läs mera om D-vitaminundersökning

Hur påverkar motionerandet din hälsa?

Nu får du enkelt reda på hur dina motionsvanor syns i ditt hälsotillstånd. Vi har sammanställt Motionerarens laboratoriepaket för att du skall få en uppfattning om ditt hälsotillstånd och om ditt motionerande syns i dina resultat.

Du kan komma på undersökning direkt till vårt laboratorium utan en remiss eller tidsbokning, men notera att före undersökningen skall du vara utan att äta och dricka i 10 – 12 timmar.

Motionerarens laboratoriopaket nyt 116 € (145 €)*

Se öppettider här

* Till priserna tillkommer Kanta-avgift. Kampanjpriset är i kraft till 30.6.

Laboratorium

Laboratoriepaket

Laboratoriepaket Pris

Hur mår du-laboratoriepaket -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
Innehåller:
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)

60,40 €
76,00 €
Motionerarens laboratoriepaket  -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
innehåller:
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Högsensitiva CRP
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Kreatininkinas (S-CK)
- Levervärden (P-Alat)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Njurprov (P-Krea)
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
116 €
145,00 €
Vegetarianens laboratoriepaket  -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
innehåller:
- B12-vitamin (S-B12-TC2)
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Folat (B9-vitamin)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Utrdening av vätskebalans (P-K, P-Na)
133,60 €
167,00 €

Kartläggning av hälsa, laboratoriepaket (Bas-screen)
Innehåller:
- Blodsocker (fp-Gluk)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Giktundersökning (P-Uraat)
- Njurprov (P-Krea)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)

132,00 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 86,00 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 60,00 €
D-vitamin (s-D-25) 
71,00 € 
Ferritin (S-Ferrit) 57,00 €
Folat (fS-Folaat) 85,50 €
Blodsocker (fP-Gluk) 28,00 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 87,00 €
Kalcium (fS-Ca) 36,00 €
Blodfettpaket (P-lipider) 72,00 €
Blodbild, liten (B-PVK+T) 39,00 €
Blodbild, fullständig (B-PVK+TKD) 67,00 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 65,00 €
Enkel nattpolygrafi (registrering av sömn hemma)
371,00 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
147,00 €
Spirometriundersökning 103,00 €

Gynekologiska och urologiska undersökningar

Gynekologiska och urologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)  69,00 €
Testosteron (S-Testo)
105,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 72,00 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test)
446,00 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
29,00 €
Bakterieodling ur avföringen (F-BaktVi1) 97,00 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 91,00 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 38,00 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 95,50 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 50,00 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)
39,00 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 47,00 €
Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 97,00 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
99,00 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
62,00 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 62,00 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
79,00 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 73,50 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 81,00 €

Undersökningar av buken, levern och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 28,00 €
Celiakipaket, snäv 42,50 €
Celiakipaket, medium 67,00 €
Celiakipaket, omfattande 91,00 €
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D)
73,50 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 276,00 €
Kalprotektin (F-Calpro) 123,00 €
Leverprov (P-ALAT) 28,00 €
Leverprov (P-ASAT) 28,00 €
Leverprov (P-Gt) 28,00 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 28,00 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 28,00 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 95,50 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 28,00 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
28,00 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
196,00 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 62,00 €

EKG-långtidsregistrering PulseOn
1 vecka
2 veckor
3 veckor
4 veckor


294,00 €
357,00 €
420,00 €
462,00 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-EKG (Pt-KIR-tje) 393,00 €
Hjärtats dygnsregistrering, Holter-EKG (Pt-EKG-24/48h) 392,00
Hjärtats dygnsregistrering, Symtom-EG (EKG, OIRE 3-6 vrk) 335,00 €
Sänka (B-La) 23,00 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 40,00 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 99,00 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, herkkä CRP (S-hsCRP) 48,00 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 73,50 €
Blodtryck, långtidsregistrering

403,00 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
45,00 €
Gikt (P-Uraat) 28,00 €
Reumaprov (S-RF) 45,00 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 64,50 €
Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. Priset på hembesök 85 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen.
Kysy lisää Eiran palveluista
Namn
Telefon
E-post
Meddelande