Finlands mest erfarna fetmaoperationsteam

Eira sjukhus är det största privata sjukhuset i Finland där man utför fetmaoperationer. Eira är känt för sin höga medicinska standard och individuella kundservice. På Eira opereras du av  Finlands mest erfarna fetmakirurger, tryggt och yrkeskunnigt.

Vad är en fetmaoperation?

Fetmaoperation är ett kirurgiskt ingrepp där man antingen helt förminskar magsäcken eller frånkopplar (bypass) en  stor del av magsäcken och en del av tunntarmen. Då man försökt behandla svår övervikt med konservativa metoder, motion och diet, utan att uppnå väsentliga resultat, är oftast en fetmaoperation det alternativ som återstår. Ingen annan behandlingsmetod minskar på vikten så effektivt som en fetmaoperation. Viktminskningen 1-2 år efter en operation är i medeltal 50-75% av övervikten. Enligt undersökningar ger fetmaoperationen de mest bestående resultaten.

Operation tillsammans med förändring av kostvanorna är hittills den enda metoden med hjälp av vilken svårt överviktiga personer har på lång sikt kunnat gå ner i vikt. Operationen ger möjlighet att t.o.m. gå ner i normalvikt och det motiverar livsstilsändringen. Operationen kan också delvis bota allvarliga sjukdomar såsom sömnapné, typ 2 diabetes, förhöjt blodtryck, höga kolesterolvärden samt minska risken för hjärtinfarkt och vissa cancerformer. Ca 90% av diabetikerna uppnår normala sockervärden efter en operation. Operationen kan också förhindra vissa besvär inom stöd- och rörelseorganen, såsom led- och ryggsmärtor.

En fetmaoperation ger ny energi för resten av livet. 

För vem lämpar sig en fetmaoperation

På Eira behandlas övervikt med både fetmaoperation och den nya Orbera-bantningsmetoden. Kom och träffa Fetmaklinikens sjukskötare för kostnadsfri konsultation. Vi utreder tillsammans med dig vilken vårdmetod som kunde vara bäst för dig.

Förutsättningarna för en fetmaoperation är:
•    BMI (viktindex) över 35 i kombination med t.ex. högt blodtryck, höga sockervärden, lider av sömnapné eller ledbesvär eller BMI över 40
•    Rekommenderad ålder 18 - 65
•    Har försökt banta med hjälp av traditionella bantningsmetoder
•    Inga nämnbara alkohol- eller drogproblem
•    Är motiverad att ändra sina levnadsvanor
En fetmaoperation övervägs alltid individuellt. Beslutet att utföra en fetmaoperation görs av en kirurg som är specialist på att behandla fetma.

Ifall en operation inte är möjlig eller den känns som ett för stort beslut kan den nya Orbera-bantningsmetoden vara ett bra alternativ.

Läs mera on Orbera-bantningsmetoden.

 

Andra vårdmetoder för behandling av fetma på Eira är:

•    Närings- och motionsrådgivning
•    Personal training
•    Lågkaloridieter
•    Rådgivning för livsstilsförändring
•    Läkemedelsbehandling (för patienter vars BMI är minst 27)

Fetmaoperationsmetoderna på Eira

På Eira utförs två olika fetmaoperationer, bypass och förminskningsoperation av magsäcken. Båda operationerna görs med s.k. titthålsteknik. Bypass operation av magsäcken har konstaterats vara effektivast och det finns mest långtidsdata om den. I den minskas magsäcken och matsmältningsmekanismen ändras så att du äter mindre portioner och en mindre del av den näring du äter upptas.

Dessutom tål du inte födoämnen som du bör undvika, såsom stora portioner fett eller socker.
Operationen kräver alltid en omsorgsfull utvärdering av behov och lämplighet, en noggrann förhandsplan och en stark motivation hos patienten. Det bestående resultatet beror helt på hur du lyckas att ändra dina levnadsvanor. Därför är det viktigt att du följer de livsstilsråd som du får på Fetmakliniken.  Det är också viktigt att du går på kontrollbesöken där ditt hälsotillstånd uppföljs med bl.a. laboratorieundersökningar.

Hos oss får du möjligast noggranna förhandsuppgifter och allt stöd du behöver inför operationen. Vårt team som är Finlands mest erfarna för vård av fetmapatienter består av kirurger som är specialiserade på vård av fetmapatienter, inremedicinare, näringsterapeut och sjukskötare. Du träffar teamet alltid på förhand. Hos oss är du i trygga händer.

Välkommen.

Gastric bypass

Gastric bypass är en kombination av restriktiv (begränsar tillgången till mat) och malabsorbtiv (inverkar på upptagningen av näring) operation.

Magsäcken förminskas så att endast en liten del, stort som ett ägg, av magsäcken kvarstår. Tunntarmen skärs av, lyfts upp och sammanfogas med den nya lilla magsäcken. På detta sätt passeras tolvfingertarmen och näringsupptagningen förändras. Resten av magsäcken blir kvar i bukhålan. Blodcirkulationen i den avskurna magsäcken kvarstår och den” förruttnar” inte.  Magsäckens och leverns matsmältningsvätskor rinner via tolvfingertarmen till tunntarmen.
 
Viktminskningen börjar genast efter operationen då du börjar äta flytande kost. Det är skäl att komma ihåg att det inte finns någon officiell viktminskningstidtabell – alla går ner i vikt i sin egen takt. Det är inte bra att magra för snabbt. Då kan du känna dig trött och må dåligt.


Mahalaukun_ohitusleikkaus_gastric bypass.JPG

I medeltal går man ner ca ½-1 kg per vecka. Den största viktminskningen sker under det första året. Detta beror också på vad vikten var i början.  Tidvis kan vikten stå på stället – det är helt normalt. Då bör du öka på motionen för att kroppen skulle förbränna mera energi. Man har märkt att ca två år efter operationen kan vikten lätt öka. Då är det skäl att fästa uppmärksamhet på sina matvanor och motionsmängden.

 

Resultat efter gastric bypass

Syftet med operationen är att du skall må bättre, orka mera och att din livskvalitet ökar. Med hjälp av operationen minskar risken för associerade sjukdomar såsom typ 2 diabetes, sömnapné och hjärt- och kärlsjukdomar. Även existerande fetmarelaterade sjukdomar blir i allmänhet bättre. Huvudsaken är inte att nå idealvikten.  Större undersökningar visar att man efter en gastric bypass-operation kan man uppnå ca 30-35 % viktminskning från utgångsvikten eller 70-75 %  viktminskning av övervikten. Ca hälften av de opererade uppnår en normalvikt och hälften blir kvar med en del av övervikten.

En färsk studie från 2018 (på 240 fetmaopererade finska patienter) visar att patienter som genomgått en bypass-operation hade gått ner 57% i vikt efter 5 år.

Några procent av de opererade erhåller inte den önskade viktminskningen även om operationen är lika för alla. Ingen klar förklaring till detta finns, ofta kan orsaken vara att patienten inte följer givna instruktioner. Det är viktigt att förstå att viktminskningen beror på personliga egenskaper och hur man följer givna kost- och motionsinstruktioner efter operationen.

Förminskning av magsäcken (”sleeve”)

En operation där magsäcken förminskas är en restriktiv (begränsar tillgången till mat) operation och utförs vid svår fetma.

Magsäcken formas så att den ser ut som en ärm, därav dess andra namn "sleeve gastrectomy". Resten av magsäcken avlägsnas ur buken. Den del av magsäcken där hungerhormonet grelin bildas tas bort och magsäckens volym minskar från ca 2 liter till 100 ml.

Att förminska magsäcken hjälper effektivt viktminskningen. En mindre mängd mat än tidigare ger fyllnadskänsla och hungern minskar. Storleken på de intagna måltiderna minskar och kalorimängden blir allt mindre. En mångsidig och hälsosam kost tillsammans med regelbunden motion ger det bästa vårdresultatet.

Sleeve är som operationsmetod rätt ny och långtidsresultat finns inte ännu tillgång till. Man har dock kommit fram till att en bypass-operation ger bättre resultat på sikt.

Att förminska magsäcken är tekniskt en enklare operation än en bypass och kan i första hand utföras på patienter som väger oerhört mycket. För sådana patienter kan en bypass-operation vara omöjlig eller farlig. Ifall man uppnår en tillräckligt bra viktminskning med denna operation kan man senare utföra en bypass-operation.
 

Mahalaukun_typistysleikkaus_sleeve.JPG

Resultat efter förminskning av magsäcken

Syftet med operationen är att du skall må bättre och att din livskvalitet ökar. Dessutom minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom diabetes typ 2, sömnapné och hjärt- och kärlsjukdomar. Sjukdomar som du redan insjuknat i kan bli bättre. Huvudsaken är inte att uppnå idealvikten. Viktminskningen börjar genast efter operationen då du börjar äta flytande kost. Det är skäl att komma ihåg att det inte finns någon officiell viktminskningstidtabell – alla går ner i vikt i sin egen takt. Det är inte bra att magra för snabbt, max 1 kg per vecka. Större viktminskning kan få dig att känna dig trött och må dåligt.

Efter en förminskningsoperation går vikten ner under ett års tid ungefär till 60% av övervikten. I uppföljningen av operationspatienterna har man märkt att vikten lätt börjar öka två år efter operationen. Den nya magsäcken kan också töja ifall portionerna är för stora. Att lyckas behålla sin vikt beror på de nya levnadsvanorna. Tidvis kan vikten stampa på stället – detta är alldeles normalt! Då är det skäl att kontrollera sina matvanor och öka på motionen för att kroppen skall förbränna mera energi. Tveka inte att kontakta näringsterapeuten för att få mera råd om kosten!

Några procent av de opererade uppnår inte den önskade viktminskningen även om operationen är lika för alla. Ingen klar förklaring till detta finns, ofta kan orsaken vara att patienten inte följer givna instruktioner. Det är skäl att förstå att viktminskningen beror på personliga egenskaper och hur man följer givna kost- och motionsinstruktioner efter operationen.

Den fetmaopererade patientens vårdstig på Eira sjukhus

Du är välkommen till Eira Fetmaklinik utan remiss!

Det är bara att kontakta Fetmaklinikens sjukskötare antingen genom att ringa tfn 09 162 0610 eller skicka e-post fetmaklinik@eirasjukhus.fi.

Före operationen träffar du våra sakkunniga i vårdkedjan

För att vi skall få en helhetsbild över din hälsa träffar du före operationen kirurgen som har specialiserat sig på behandling av fetma, inremedicinaren, näringsterapeuten samt klinikens sjukskötare. De berättar mera om operationen och du kan ställa alla frågor du har till dem. Vi kommer överens om tidpunkten för operationen  tillsammans med dig så att den passar din tidtabell möjligast bra.

Inför operationen

Före operationen bör du följa en lågkaloridiet under 2-4 veckors tid för att uppnå den viktnedgången som kirurgen fastställt. Det är ca 8-10% av din utgångsvikt. Viktminskningen uppnås med VLCD-produkter. I samband med att du går ner i vikt kommer även din lever minska i storlek, vilket är nödvändigt för att underlätta titthålskirurgin.

Det kan ibland kännas jobbigt att gå ner i vikt. Vänd dig då till vår näringsterapeut eller sjukskötare, som gärna ger dig råd och stöder dig under dieten.

Före operationen ringer vår sjukskötare dig och går ännu igenom hur du skall förbereda dig inför operationen. På samma gång kontrolleras viktminskningen och att alla prov är tagna. Du är också välkommen på en mottagning ännu före operationen om du så önskar!

Operationsdagen

På operationsdagen kommer du till sjukhusets bäddavdelning på överenskommen tid. På bäddavdelningen tas du emot av en sjukskötare som ger dig all information du behöver samt utför kontroller och förbereder dig inför operationen. Du kommer att sövas ner under operationen som tar ungefär 1 ½ timme. De flesta mår bra när de vaknar, men skulle du ha ont eller må illa får du hjälp av personalen på uppvakningsavdelningen.

Det är viktigt att du börjar röra på dig så snart som möjligt efter operationen, bland annat för att minska risken för blodpropp och lunginflammation. Därför kommer du redan i uppvakningen att få stiga upp och röra på dig, personalen hjälper dig med detta.  Efter operationen flyttas du till Eira sjukhus trivsamma bäddavdelning där du får vila till följande eftermiddag. På bäddavdelningen följer sjukskötaren med ditt tillstånd och du kommer ännu att få träffa den opererande kirurgen och Fetmaklinikens sjukskötare innan du får åka hem. Av dem får du exakta instruktioner för tiden efter fetmaoperationen.

Uppföljningsbesök

Den första kontakten efter operationen är att kirurgen ringer dig ca en vecka efter operationen. Därefter kommer besöken hos näringsterapeuten och inremedicinaren. Näringsterapeuten ger dig kostråd och inremedicinaren kontrollerar att din medicinering är à jour.

Långtidsuppföljning och stöd efter operationen

Du bör årligen gå på laboratorieundersökning och läkarens mottagning för kontroll. Du kan ta laboratorieproven antingen hos oss på Eira eller på din hälsocentral.

Vi rekommenderar årskontroll på Eira sjukhus t.ex. hos vår inremedicinare Kirsi Pietiläinen.

Kontrollerna behövs för att säkerställa att du mår bra - det är skäl att hålla reda på dem!

Du kan när som helst boka ett kostnadsfritt besök till Fetmaklinikens sjukskötare. Du når henne per telefon 09 1620 610 eller via e-post fetmaklinik@eirasjukhus.fi. Långtidsuppföljningen är viktig, vi fortsätter med kontrollerna så länge det behövs. Avsikten med operationen är inte enbart att gå ner i vikt, utan att uppnå en bestående viktkontroll.

Du är alltid välkommen på vår mottagning till Eira sjukhus – platsen där vi bryr oss om dig. På riktigt!

Plastikkirurgi efter en stor viktnedgång

Efter en stor viktnedgång krymper huden för att bättre motsvara kroppens nya minskade storlek. Hudens elasticitet och hur mycket man gått ner i vikt inverkar på hur huden anpassar sig till den nya situationen. Endel patienter tycker att det blir kvar för mycket lös hud som de vill bli av med. 30-60% av patienterna som gått ner i vikt en anmärkningsvärt stor del, söker sig till vård för att få bort överlopps hud.

I allmänhet görs en plastikkirurgisk utvärdering ca ett år efter fetmaoperationen.

De personer som blivit opererade på Eira samt LILE:s (Suomen lihavuusleikatut ry) medlemmar kan boka tid till gratis konsultation hos en plastikkirurg på Eira. Boka tiden av vår plastikkirurgiska sjukskötare!

NU KOSTNADSFRI KONSULTATION HOS FETMASJUKSKÖTARE

Boka tid till Eira Fetmaklinikens sjukskötare för konsultation, lätt via nätet.
Fetmasjukskötarens mottagning nu kostnadsfritt.

Du kan också ta kontakt genom att skicka e-post till adressen

fetmaklinik@eirasjukhus.fi eller genom att ringa tfn 09 162 0610.

Följande lediga tider
tor 12.8
12:00
1 h 0 min
Juvonen Erja
Sjukskötare, gastroenterologi och fetmaoperationer
Eira läkarstation
OBS! Vid behov håller jag mottagning även på distans. Föredrar du distansmottagning, boka en vanlig tid och skriv ”Distansmottagning” i  Orsaken till bokningen-fältet. Jag ringer upp dig under den bokade tiden till numret du meddelat.
Visa följande lediga tider
Eira Fetmaklinikens sakkunniga
Carpelan-Holmström Monika Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Häkkinen Pauliina Sjukskötare, viktkontroll och fetmaoperationer Boka tid
Hölttä Marianna Näringsterapeut Boka tid
Juuti Anne Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Juvonen Erja Sjukskötare, gastroenterologi och fetmaoperationer Boka tid
Kangasniemi Raisa Näringsterapeut Boka tid
Karjanlahti Nina Specialist i inre medicin Boka tid
Niskanen Leo Specialist i endokrinologi och invärtes medicin Boka tid
Pietiläinen Kirsi Specialist i inre medicin
Saarinen Tuure Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Prislista
Fetmaoperationer och -ingrepp Pris  
Konsultationsbesök eller telefonmottagning hos Fetmasjukskötaren
0 €  
Fetmaoperationer Pris Eiras Hälsokonto*
Fetmaoperation (Gastric Bypass) 9850 €  824,70 €/mån
Förminskning av magsäcken (Sleeve) 9850 €  824,70 €/mån

 I priset ingår:

 • Besök hos näringsterapeut, sjukskötare och opererande kirurg före operationen.
  Under besöket / besöken klarläggs om en fetmaoperation är lämplig för patienten.
 • Fetmaoperationen på Eira sjukhus utförd av två erfarna fetmakirurger.
 • Övernattning på Eira sjukhus bäddavdelning, i en eller två personers rum
 • Träff med den opererande kirurgen och Fetmaklinikens sjukskötare före hemfärden
 • Telefonkonsultation med kirurgen efter operationen
 • Efterbesök hos näringsterapeuten en månad efter operationen.
 • Kontroll per telefon eller på sjukskötarens mottagning ett år efter operationen.

Dessutom kan du när som helst kontakta fetmaklinikens sjukskötare både före och efter operationen.

I priset ingår inte:

 • Individuellt ordinerade laboratorieprov
 • Mottagningsbesök hos specialist i inremedicin.
  Vi rekommenderar besöken, eftersom de har en del i att vården lyckas.
  Med dessa besök bedöms din situation omfattande, din medicinering granskas
  och du får information som stöder dig att lyckas. Dessa besök faktureras i samband med mottagningen 
 • Andra möjliga undersökningar som läkaren ordinerar t.ex. gastroskopi
 • Årskontrollerna

Kredit
På Eira sjukhus är det möjligt att använda Eiras Hälsokonto för finansiering av operationen.
Du kan även disskutera med sjukskötaren om olika finansieringsmöjligheter.

Sjukvårdsförsäkring
Allt fler har privat sjukförsäkring, möjligen via arbetsgivaren.
Om du har en privat försäkring, kan du fråga försäkringsbolaget om försäkringens omfattning.

FPA
Under vissa kriterier är det möjligt att få avdrag från FPA på fetmaoperationen.

Poliklinikavgift på 19,90 €och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer förutom i fetmasjukskötarnas mottagning.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 46,80 €).
Läs mera om Eira fetmakliniks tjänster

Orbera-bantningsmetod

Eira sjukhus erbjuder en ny och unik bantningsmetod, Orbera. Metoden lämpar sig speciellt för behandling av medelsvår eller svår övervikt (BMI över 27) och kräver ingen operation. Behandlingen består av två delar, dels en silikonballong som förs in i magsäcken och dels ett ettårigt program för ändring av livsstil. Välkommen på Orbera-sjukskötarens kostnadsfria mottagning för att få veta mera!

Läs mer

Eira Fetmaklinik

Var inte ensam med din övervikt! Eira Fetmaklinik är specialiserad på individuell och mångsidig vård av fetma. Våra fetmaexperter, som hör till Finlands mest erfarna, hjälper dig att hitta den rätta vårdmetoden just för dig. Vi använder oss av fetmaoperatiner och den icke-kirurgiska Orbera-bantningsmetoden samt kostrådgivning och läkemedelsbehandling. Läs mera och boka tid till fetmasjukskötarens kostnadsfria rådgivning!

Läs mer

Konservativ vård av fetma

På Eira sköter man fetma utöver fetmaoperationer och Orbera-bantningsmetoden, även med hjälp av konservativa metoder, så som diet, läkemedelsbehandling samt livsstilsvägledning. Boka tid till en avgiftsfri konsultation hos fetmasjukskötaren för att diskutera om vilken metod är lämpligast för dig.

Läs mer
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande