UROLOGENS MOTTAGNING

Det lönar sig att reagera på besvär i underlivet. Ju tidigare man kartlägger besvären, desto snabbare kan man bli av med dem. På Eira sjukhus får du snabbt en urologs bedömning av dina urineringsbesvär, ditt PSA-värde, förstorad prostata, risk för prostatacancer och andra för män typiska besvär. Du bokar en mottagningstid behändigt via vår nätbokningstjänst till nedan listade specialister.

Vanliga symptom och diagnoser

Problem med urinering

Problem med urinering är vanliga och de förekommer redan vid 50-års ålder och tilltar med åren. De vanligaste symptomen är ett tätare urineringsbehov, ett dåligt eller försvagat urinflöde, ett behov av nattliga toalettbesök, svårigheter att hålla sig eller ett behov av att krysta vid tömning av blåsan.

Orsakerna till problemen kan vara många. En bra tumregel är att vända sig till en specialist då besvären påverkar vardagslivet. I allmänhet är det bättre att undersöka problemen än att leva i ovisshet.

Oftast handlar det om en förstorad prostata som kan vårdas på många olika sätt. Det lönar sig alltid att först utesluta prostatacancer och ifall det är fråga om en prostatainflammation kan den behandlas med antibiotika. Det viktigaste är att utreda vad som orsakar urineringsbesvären. De vanligaste undersökningarna är palpation (undersökning med händerna), ultraljudsundersökning av urinvägarna samt blod- och urinprov.

Erektionsbesvär

Då män blir äldre försämras erektionen. Det är inget att skämmas över och det är värt att vända sig till en specialist, för det går att få hjälp till besväret. Erektionsmedicinerna har helt förändrat vården av erektionsproblem och med medicinering kan man effektivt förbättra sexlivet. Klimakteriebesvär hos män kan däremot behandlas med hormonmedicinering.

Godartad förstorad prostata

En förstorad prostata är ett allmänt besvär hos äldre män och kan förekomma redan efter att man fyllt 50 år. 50 % av män i åldern 51 – 60 har besvär och till och med 90 % av män över 80 år.

En förstorad prostata orsakar problem med urinering, så som tätare urineringsbehov, nattliga toalettbesök och dåligt eller försvagat urinflöde. Som värst töms blåsan så pass dåligt att det finns en risk för urinretention (stopp i röret). Även prostatacancer kan framkalla de här symptomen. Det lönar sig alltid att undersöka besvären hos en specialist ifall de påverkar det dagliga livet. Åtgärdandet av urineringsbesvären förbättrar ofta även erektionen. Urologen gör en undersökning, ställer en diagnos och diskuterar med dig vid behov olika vårdalternativ.

Ifall medicineringen inte hjälper, effekten av dem minskar eller biverkningarna är för besvärliga överväger man andra behandlingsformer. Till dem hör till exempel
den alldeles nya vattenångbehandlingen
GreenLight-laserbehandling eller
den traditionella hyvlingen av prostatan.

Den nya vattenångbehandlingen är en skonsam och trygg metod, som baserar sig på vattenånga och har inga märkbara biverkningar. En av fördelarna med ångbehandlingen är, att den bevarar alla normala funktioner. Den snabba och smärtfria proceduren baserad på vattenånga görs under ett mottagningsbesök under lätt narkos och du får åka hem efter två timmars uppföljning. GreenLight-laserbehandling är skonsammare än en traditionell hyvling, som kräver två dagars sjukhusvistelse.

Blod i urinen

Har man blod i urinen måste det alltid undersökas. Det kan indikera en eventuell cancer förknippad med urinvägarna. Särskilt ifall man med blotta ögat (makroskopiskt) kan urskilja blod förutsätts en omedelbar undersökning av urinvägarna. Blod i urinen som urskiljs i mikroskop är inte lika allvarligt, men även i dessa fall är det bra att undersöka det och vid behov kartlägga orsakerna.

De vanligaste godartade orsakerna till blod i urinen är urinvägsinfektion eller sten i urinvägarna. Även godartade tumörer i njurarna, så som cystor, onkocytom och angiomyolipom, kan förorsaka blod i urinen. Med undersökningarna utesluter man även olika slag av cancer i urinvägarna så som njurcancer, cancer i urinledare, cancer i urinblåsa och prostatacancer.

Undersökningarna görs med ultraljud och/eller med datortomografi, genom artroskopi av urinblåsan och genom analys av cellförändringar i urinen. Utöver det tar man alltid urinprov för att utesluta inflammation, liten blodbild, CRP, sänka, kreatinvärde samt av män värdet på prostataspecifika antigenen, PSA.

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos män i Finland. Prognoserna för prostatacancer är rätt så bra. Över 90 % av patienterna lever efter fem år.

Prostatacancer behandlas med operation, strålbehandling och hormonbehandling. Om undersökningarna ger diagnosen prostatacancer, hänvisar din läkare dig för behandling till den offentliga vården, den närmaste urologiska kliniken, regionala cancerkliniken eller till Docrates Cancersjukhus.

Om du har symptom som besvärar dig lönar det sig alltid att gå på undersökningar i tid. Alla symptom behöver inte betyda att man har cancer, och skulle det vara cancer så är det allra viktigast att diagnostisera den i tid.

Urologiska laboratorieundersökningar

Endoskopi av urinblåsan

Endoskopi av urinblåsan är den viktigaste undersökningsmetoden i diagnostik av urineringsproblem och framför allt för att utreda orsaker till blod i urinen. Med endoskopi undersöker man urinledaren, slutarmuskeln, prostatans storlek och form samt storleken på urinblåsan. Undersökningen görs oftast under lokalbedövning med ett böjligt endoskop. Urinledarens mynning och området omkring bedövas före åtgärden. Urinblåsan måste vara tömd, då undersökningen görs.

Innan endoskopin görs, ger den vårdande läkaren vanligtvis en remiss till ett urinprov, som tas högst en vecka innan ingreppet. Provet tas helst av morgonurinen eller så att det gått minst 4 timmar sedan föregående urinering. Provet kan tas hemma och för det behövs uppsamlingskärl som du kan hämta från laboratoriet. Endoskopin görs inte ifall du har en inflammation i urinblåsan.

Undersökningen kräver inga speciella förberedelser. Du får äta och dricka helt normalt. Ingreppet tar cirka 15 minuter. Sjukledighet behövs inte. Under ett par dagars tid efter endoskopin kan det förekomma sveda vid urinering, ett tätare urineringsbehov och blod i urinen. De här symptomen går över inom några dagar. Efter endoskopin är det bra att dricka mera än normalt.

Ifall du äter blodförtunnande medicin är det skäl att lämna bort den 3 dagar innan undersökningen. Har du genomgått en hjärtklaffsoperation bör du kontakta din vårdande läkare för att kontrollera medicineringen. Om det i samband med endoskopin görs ett ingrepp sker endoskopin under nedsövning eller epiduralbedövning. Sjukledig är man i en veckas tid.

PSA-test

Psa-test är ett blodprov som mäter PSA halten från blodet. PSA, d.v.s. prostataspecifik antigen är ett protein som produceras och utsöndras endast från prostatavävnaden.

Proteinet som utsöndras är antingen god- eller elakartat, varför man inte kan endast på basen av ett PSA-värde bedöma, om det förhöjda värdet orsakas av prostatacancer eller ej.
Ett förhöjt PSA-värde kan bero bl.a. på en inflammation i prostatan, en godartad prostataförstoring eller prostatacancer.

Ett högt PSA-värde eller en snabb förhöjning av PSA tyder på prostatacancer, och med hjälp av ett PSA-test är det möjligt upptäckaen symtomfri prostatacancer i ett tidigt skede.
Vid behov reder man ut andelen s.k. fritt PSA. Ju lägre värde på fritt PSA, desto större är risken för cancer.

PSA-värdet är individuellt och på specialistens mottagning får du snabbt en bedömning av PSA-värdets betydelse just i ditt fall: finns det behov av ytterligare undersökningar, så som provbitstagning, eller räcker det med att endast följa med PSA-värdet.

Mätning av PSA-värdet hjälper till att bedöma risken för att insjukna i prostatacancer och att behandla eventuella elakartade förändringar i ett tidigt skede.
Du kan gå på ett PSA-test direkt till vårt laboratorium, utan tidsbeställning eller remiss av läkare.


Stockholm3 (STHLM3)-test ger en mer exakt bedömning över risken att insjukna i cancer.


Vad är ett Stockholm3-test?

Stockholm3-test (STHLM3) är ett blodprov, med vilken man kan bättre bedöma risken för prostatacancer än endast med ett PSA-test. STHLM3-testet mäter risken för prostatacancer med ett betydligt lägre PSA (1,5 – 3 ng/ml) vilket minskar behovet av onödiga provbitstagningar, d.v.s. prostatabiopsier

Ifall testresultatet är negativt, behöver man nödvändigtvis inte någon provbitstagning, även om PSA skulle vara förhöjt (>3 ng/ml). Testet minskar falska misstankar om cancer och gör det samtidigt lättare att förutsäga om cancern är aggressiv eller långsamt framskridande.
I samband med blodprovet kartläggs klinisk bakgrundsinformation: ålder, prostatamedicinering, tidigare biopsier samt eventuell ärftlig risk för prostatacancer.
Med Stockholm3-testet bestäms fem olika proteinmarkörer (totalt PSA, fritt PSA, hK2, MSNB, och MIC1) samt mer än 100 genmarkörer. Informationen från blodprovet kombineras med den kliniska bakgrundsinformationen.


För vem lämpar sig STHLM3-testet?

Man kan ersätta PSA-testet med ett STHLM3-test. Testet rekommenderas för 50 – 70-åriga män. Testet lämpar sig inte för män som har diagnosticerats eller vårdats för prostatacancer.


Hur kommer jag på test?

Du kan komma på ett Stockholm3-test till vårt laboratorium utan tidsbokning och utan remiss av läkare eller efter ett mottagningsbesök med remiss av läkaren.


Undersökningsresultaten

På basen av undersökningsresultaten gör man en bedömning över risken för prostatacancer samt rekommenderar eventuella vidareundersökningar och/eller uppföljning. Resultaten får man ca 4 – 6 veckor efter provtagning.

Behandlingsmetoder för godartad förstorad prostata

vattenågbehandling - nyaste behandlingsmetoden

Vattenångbehandling är den nyaste behandlingen av godartad förstorad prostata på sidan om medicinering och operation. Vattenångbehandlingen är en snabb, trygg och skonsam vårdmetod utan märkbara biverkningar. En av metodens viktigaste egenskaper är att den bevarar alla normala funktioner. Genom att boka tid till urologens mottagning får du tilläggsinformation om vattenångbehandlingen.

Bekanta dig med vattenångbehandling för godartad förstorad prostata.

Greenlight-laserbehandling- en modern behandlingsmetod


En godartad förstorad prostata behandlas med GreenLight-laserbehandling. I ingreppet används laserljus inom det gröna spektret med en våglängd på 532 nm.
GreenLight-laserbehandlingen är en trygg och effktiv behandlingsmetod. Ingreppet görs genom urinröret och den förstorade prostatavävnaden avlägsnas med hjälp av laser, vilket gör det lättare att kissa. Ingreppet kan göras antingen under lokalbedövning eller narkos.

Efter ingreppet sätts en urinkateter som vanligtvis tas bort samma kväll eller nästa morgon.


Med hjälp av laserbehandlingen kan du få symtomlindring liknande traditionell hyvlingsoperation, men med mindre efterkomplikationer, kortare katreringstid och snabbare återhämtning.


Hyvling av prostata- den traditionella behandlingsmetoden

Den traditionella vården av en förstorad prostata är hyvling. Den förstorade delen av prostatakörteln hyvlas bort via urinledaren artroskopiskt.
Ingreppet görs med hjälp av ett cytoskop, ett instrument format som en ögla. Man analyserar de borttagna vävnadsbitarna för att försäkra sig om att det är fråga om en godartad prostataförstoring. Metoden har använts redan i cirka 50 år och den ger goda resultat. Efter en prostatahyvling stannar patienten på sjukhus i 1 – 2 dagar.
Eira sjukhus urologiska behandlingar och ingrepp

Vård av vattenbråck i pungen

Att ha ett stort vattenbråck i pungen är besvärligt. Traditionellt vårdas det med operation. Men det finns även ett enklare sätt att behandla tillståndet. Man suger bort vätskan runt pungen och mäter vätskemängden. Därefter fylls den tömda håligheten med en för ändamålet gjord vätskeblandning.

Åtgärden görs polikliniskt och du får åka hem genast efter ingreppet. Ingreppet kräver inte bedövning och efteråt klarar man sig för det mesta med vanlig värkmedicin. Hemma skall man undvika större fysisk ansträngning under de 2 första veckorna.

Övriga urologiska ingrepp och operationer på Eira sjukhus

  • uppföljning av cancer i urinblåsa med hjälp av endoskopi
  • operation av vattenbråck i pungen
  • borttagning av njure
  • omskärelse
  • steriliseringsoperation

Du kan komma på ovannämnda åtgärder antingen via ett mottagningsbesök hos Eiras urologer eller med remiss av egen läkare.

 

Eira sjukhus urologer
Aho_Martti.jpg Aho Martti Specialist i urologi Boka tid
Ala-Opas_Martti_.jpg Ala-Opas Martti Specialist i urologi och kirurgi Boka tid
Koistinen_Hannu_Tapani.jpg Koistinen Hannu Tapani Specialist i urologi och kirurgi Boka tid

Boka nu en tid urologens mottagning!

BOKA NU SMIDIGT MOTTAGNINGSTID VIA VÅR NÄTBOKNING


Om urinblåsans funktion börjar få störande symptom, boka en tid till urologen!
Ju fortare orsaken till symptomen utreds, desto snabbare kan du bli av med problemet.
Tillsammans med urologen kommer du överens om vilken vårdmetod lämpar sig för dig.
Ifall det blir aktuellt med en operation kan du få den via ett mottagningsbesök hos Eiras urologer eller direkt med en remiss av egen urolog.

Vi har lång erfarenhet av både titthålsoperationer och andra urologiska ingrepp och operationer.

Följande lediga tider
tor 25.7
09:30
30 min
Aho_Martti.jpg
Aho Martti
Specialist i urologi
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundbetjäning 09 1620 570.
tor 25.7
10:00
30 min
Aho_Martti.jpg
Aho Martti
Specialist i urologi
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundbetjäning 09 1620 570.
tor 25.7
10:30
30 min
Aho_Martti.jpg
Aho Martti
Specialist i urologi
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundbetjäning 09 1620 570.
Visa följande lediga tider
Läs mera om Eiras tjänster
Urologia_Rezum_logo_mies_NU_600x450.jpg

Vattenångbehandling – ny metod i vården av godartad prostataförstoring

Vattenångbehandlingen är en helt ny metod för behandling av godartad förstorad prostata. Den baserar sig på skonsam vattenånga och är en väldokumenterad och trygg metod för att lindra symptomen.

Läs mer
Labra_geenitesti_eturauhastesti_600x450.jpg

Stockholm3-test

Stockholm3 (STHLM3)-test är ett blodprov, med vilket man kan bedöma risken för prostatacancer mera exakt.

Läs mer
Eira_Miestenterveysklubi_SV_2020-12.jpg

Eira Hälsoklubb för män

Besiktigar du din bil regelbundet, men inte dig själv? Har du lämnat arbetslivet? Vet du hur du mår? Bli nu medlem i Eiras populära Hälsoklubb för män och få en grundlig hälsocheck gjord! Som medlem får du efter det årligen en kallelse till hälsogranskning och du kan när som helst konsultera Hälsoklubbens Egenskötare. Det kunde inte vara lättare att sköta om sin hälsa!

Läs mer
Prislista
Urologi Pris  
Mottagning hos specialist i urologi, 30 min. från 149,00 €   

Specialister 
Aho Martti, specialist i urologi
Ala-Opas Martti, specialist i urologi och kirurgi
Koistinen Hannu Tapani, specialist i urologi och kirurgi
   

Urologiska ingrepp

Pris

Eiras Hälsokonto*
Vattenångbehandling av godartad prostataförstoring
5680 €
480,33 €/mån
Prostatahyvling 6542,75 € 552,23 €/mån
Skleroterapi vid hydrocele 745,50 € 69,13 €/mån
Cystoskopi i lokalbedövning 876,75€ 80,06 €/mån
Urologiska undersökningar
   
Prostata funktionsprov (P-PSA)
 72,00€
 
Testosteron (S-Testo)
105,50 €
 
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test)
446,00 €
 

Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 84 €).