Ta kontakt med Eiras företagshälsovård

Tyoterveys_hoitaja_vastaanotto_600x450.jpg
Ta kontakt! Vi berättar gärna mera om Eira företagshälsovårdens tjänster.

Du kan antingen ringa Natascha Wrede, tfn 09 1620 508 eller skicka e-post foretagshalsovard@eirasjukhus.fi


.... eller lämna ringbud:
Namn 
Tfn 


 


… eller be om offert här.

Vi kan sedan tillsammans diskutera ditt företags behov.

Företagshälsovården i korthet

Enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) måste arbetsgivare ordna företagshälsovård för sina anställda oavsett arbetsplatsens storlek, även om företaget till exempel har bara en anställd. Enligt lagen ska arbetsgivaren ordna företagshälsovård för att förebygga arbetsrelaterade hälsorisker och anlita yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården för detta ändamål. Företagshälsovård är även en viktig partner för företag när det gäller att upprätthålla personalens arbetsförmåga och arbetshälsa samt i att hantera sjukfrånvaro.

Företagshälsovårdens tjänster delas in i två klasser, ovannämnd lagstadgad företagshälsovård och frivillig sjukvård med inriktning på arbetshälsa. Lagstadgad företagshälsovård består framför allt av förebyggande verksamhet och verksamhet som upprätthåller arbetsförmåga. Inom sjukvården ligger betoningen som namnet säger på vård av sjukdomar med betydande koppling till arbetet eller arbetsförmågan.

Arbetsplatsutredning och verksamhetsplan

Till grund för företagshälsovårdsverksamheten ligger en arbetsplatsutredning, där man gör en bedömning av arbete och arbetsförhållanden samt deras betydelse för hälsan. På basis av utredningen utarbetar vi tillsammans med företaget en skriftlig verksamhetsplan som grund för samarbetet, där arbetsplatsens behov och företagshälsovårdens verksamhetsmål, samt vilka åtgärder som bör vidtas inom företagshälsovården beskrivs. Verksamhetsplanen som vi utarbetar tillsammans med företaget utgör grunden för vårt samarbete.

Lagstadgad företagshälsovård

Målet med den lagstadgade företagshälsovården är att förebygga sjukdomar och olyckor med koppling till arbetet samt att främja säkerhet och sundhet i arbete och arbetsmiljö.

I ett fungerande företagssamarbete ingår en systematisk och målinriktad växelverkan för att hantera arbetsförmåga, sjukfrånvaro och kostnader för arbetshälsa. Detta förutsätter uppföljning av samarbetets resultat och regelbunden rapportering.

I lagstadgad företagshälsovård ingår bl.a.

 • planering av verksamheten
 • utredningar av arbetsförhållanden inklusive rapporter och åtgärdsförslag
 • hälsokontroller enligt arbetets påfrestningar och företagets behov, hälsoplaner
 • information, rådgivning och vägledning om främjande av hälsa och arbetsförmåga
 • planmässigt och målinriktat samarbete med företaget för hantering, uppföljning och tidigt stöd av arbetsförmågan
 • verksamhet som främjar och upprätthåller arbetsförmåga, såsom utredningar av arbetsförmåga och rehabiliteringsplaner
 • förhandlingar om arbetshälsa med utlåtanden
 • planmässig uppföljning och koordinering av vård och rehabilitering för delvis arbetsförmögna anställda
 • utredning och vägledning eller misstanke om yrkessjukdom el. dyl.
 • planering av Första hjälpen-beredskap för arbetsplatsen

 

Sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård (30/60/90-dagarsregeln) förändrades 1.6.2012:

 • Arbetsgivaren bör meddela företagshälsovården om arbetstagarens sjukfrånvaro senast då frånvaron har pågått i en månad eller totalt 30 kalenderdagar under ett års tid. Här räknas även sjukfrånvaro som den anställde själv har meddelat om.
 • Arbetsgivaren ska ansöka om sjukdagpenning hos FPA inom 2 månader (tidigare 4 månader).
 • Arbetstagaren ska lämna in ett utlåtande från företagshälsovården om sin arbetsförmåga och förutsättningar för fortsatt arbete till FPA senast då sjukdagpenning har betalats för 90 dagar. Här inkluderas alla dagar med sjukdagpenning under två års tid, om arbetstagaren inte har haft minst ett års period med arbetsförmåga under tiden.
 • Utlåtandet utarbetas av företagshälsovården. Utarbetandet av utlåtandet föregås av en förhandling om arbetsförmågan, där möjligheterna för återgång till arbetet och behovet av åtgärder i anslutning till rehabilitering utreds av arbetstagaren, företagshälsovården och arbetsgivaren tillsammans. Utarbetandet av utlåtandet som är en förutsättning för utbetalning av dagpenning hör till företagshälsovårdens lagstadgade uppgifter.

Sjukvård med inriktning på arbetshälsa

Utöver den lagstadgade företagshälsovården kan arbetsgivaren på egen bekostnad även ordna sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster för sina anställda och sig själv och/eller ordna med det genom en sjukvårdsförsäkring.

Utöver hälsogranskningar och -uppföljningar utgör vård och uppföljning av sjukdomar en möjlighet för företagshälsovården att beakta det arbete som görs och de arbetsförhållanden som råder vid behandling av patienten.

På Eira kan innehåll och omfattning av företagshälsovårdens sjukvårdstjänster avtalas enligt företagets individuella behov. I avtalsförhandlingar deltar en yrkesmänniska inom företagshälsovård, som hjälper till att bedöma vad företagshälsovården kan innehålla på basis av företagets storlek och behov.

TJÄNSTER FÖR VÄLMÅENDET I ARBETET

Dessa tjänster kompletterar företagshälsovården vid stödjandet av arbetsförmågan. Tjänsterna är inriktade på fysiska, psykiska och sociala faktorer vilka påverkar personalens välmående och arbetstrivsel. Olika dimensioner för utveckling av arbetshälsa kan bl.a. vara arbetsgemenskapen och individen som en del av denna, ledarskap och företagskultur, kommunikation och växelverkan, motivation, hälsa och kompetens.

Denna frivilliga verksamhet skräddarsys efter företagets behov; rätt riktad verksamhet påverkar mest och är kostnadseffektivast. Företagshälsovården kan också på basen av den information den får via hälsogranskningar och sjukbesök ge arbetsgivaren en bild av företagets situation, arbetsvälmående och möjliga interventioner för att förbättra välmående på arbetet.

Eiras företagshälsovård producerar sina arbetshälsotjänster antingen själv eller via en samarbetspartner. Vi erbjuder våra tjänster på finska, svenska och engelska. Arbetshälsotjänster för arbetsplatser kan bygga på till exempel följande teman:

 • Grundpelarna för en fungerande arbetsgemenskap
 • En fungerande arbetsplats är allas ansvar
 • Samarbete, uppskattning och respekt på arbetsplatsen
 • Roller, konflikter och lösningar på arbetsplatsen
 • Redskap för konfliktlösning
 • Interaktion och kommunikation på arbetsplatsen
 • Stress och stresshantering
 • Arbetsglädje
 • First Beat-mätning
Eira sjukhus företagsläkare
Popov Pia-Maria Företagsläkare, allmänläkare Boka tid
Sintonen Sanna Ansvarig företagsläkare, allmänläkare Boka tid
Eira sjukhus företagshälsovårdare
Kokko Marja Företagshälsovårdare Boka tid
Wrede Natascha Företagshälsovårdare Boka tid
Övriga företagshälsovårdsspecialister på Eira sjukhus
Maatela Marina Företagspsykolog, psykoterapeut, psykolog Boka tid
Nybacka Sandra OMI Fysioterapeut Boka tid
Rihkanen-Suihko Auli Hannele Psykolog, arbetshälsopsykolog, psyko- terapeut Boka tid
Sundman Helene Fysioterapeut, företagsfysioterapeut Boka tid
Företagshälsovårdstjänsterna

Företagsläkare

Företagsläkarens främsta uppgift är att främja och bibehålla hälsan, arbetsförmågan och funktionsförmågan så väl hos arbetstagaren som arbetsgivaren. Detta gör vi i samband med sjukbesök, hälsogranskningar och under arbetsplatsbesöken. Förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar hör till vår primära uppgift. Eiras företagsläkare samarbetar med olika sakkunniga läkare och instanser.

Läs mer

Företagshälsovårdare

Företagshälsovårdarens mål är att främja en sund arbetsmiljö och en sund arbetsgemenskap. Företagshälsovårdaren ger information, gör hälsoundersökningar samt koordinerar verksamheten mellan företagen och företagshälsovårdens tjänster.

Läs mer

Företagsfysioterapi

Företagsfysioterapeuten fungerar inom företagshälsovården som sakkunnig för rörelseorganens funktion med aspekt på förebyggande och upprätthållande av rätt ergonomi och att förebygga felbelastning för kroppen. Hon utför också Firsbeat-välmåendeanalyser och cykelergometertester.

Läs mer

Arbetshälsopsykolog

Arbetshälsopsykologen är sakkunnig i ärende gällande arbetsrelaterade problem både på individ-, team- och organisationsnivå.

Läs mer

För dig som är intresserad av Eiras tjänster inom företagshälsovård

Eiras företagshälsovård hjälper gärna, diskuterar och planerar med dig om de tjänster som du vill ha. Samarbetet hjälper oss båda i vår uppgift att främja vårt välbefinnande. Tillsammans mot en bättre framtid i finska händer.

Läs mer
Följande lediga tider
ons 12.12
08:15
15 min
Wrede Natascha
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
ons 12.12
08:30
30 min
Kokko Marja
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
ons 12.12
08:30
15 min
Wrede Natascha
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider

THH Extranet

Logga in på THH Extranet för att administrera dina medarbetares uppgifter.
Logga in
Ladda ned broschyr om företagshälsovård

Fråga mer om Eiras företagshälsovård eller be om offert

Uppgifter om företaget

Företagets namn
FO-nummer
Företagets adress
Företagets bransch
Antal kontor/enheter företaget har
Antal av företagare
Företagets personantal
Önskemål beträffande företagshälsovårdstjänsterna

Kontaktperson

Namn
Telefonnummer
E-postadress
Tilläggsuppgifter